Overzicht Nieuws

Afdracht Afvalbeheersregeling verkooppuntverpakkingen en SUP

Per 1 januari 2023 is de wetgeving rondom de Afvalbeheersbijdrage van verpakkingen aangepast. Dit heeft gevolgen voor afnemers van verkooppuntverpakkingen en Single Use Plastics (SUP).

Doorbelasting afdracht verkooppuntverpakkingen
Waar voorheen de eindgebruiker afdracht moest doen aan het Afvalfonds, ligt de verantwoordelijkheid voor afdracht van verkooppuntverpakkingen nu bij de producent en/ of importeur. Dit betekent dat we genoodzaakt zijn om de afdracht hiervan door te belasten. Uitgezonderd hiervan zijn verkooppuntverpakkingen met logo en/of NAW-gegevens. Voor deze producten geldt dat de verantwoording tot afdracht bij de eindverbruiker blijft liggen.

Indien u producten bij ons afneemt die gedefinieerd zijn als verkooppuntverpakking, dan ziet u dit duidelijk als aparte regel op productniveau op de offerte, orderbevestiging en factuur vermeld staan. De afdracht bestaat uit vastgestelde prijzen op basis van gewicht en materiaalsoort.

Toeslag op SUP-artikelen
Naast de wetswijziging rondom de Afvalbeheersbijdrage is er per 1 januari ook een extra toeslag van toepassing op SUP-producten. Deze afdracht bestaat uit een vastgestelde prijs per 1.000 stuks en zal ook als aparte regel vermeld worden.

Impact op uw verpakkingskeuze?
De gestelde regelgeving kan behoorlijke impact hebben op de keuzes die u maakt aangaande verpakkingen. De regelgeving is complex en de uitvoering is nog niet altijd even duidelijk. Een aantal veel gestelde vragen zetten we hieronder op een rij. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met uw eigen accountmanager of onze backoffice via +31 (0)78 – 6524060 of dien uw vraag in via info@bvp.nl. We helpen u graag voor meer duidelijkheid en concrete oplossingen.

 

Veel gestelde vragen over de Afvalbeheersbijdrage

Wat is de Afvalbeheersbijdrage?
De Afvalbeheersbijdrage is een verplichte afdracht aan de Nederlandse overheid. Het Afvalfonds int deze bijdrage en gebruikt deze heffing om een deel van de kosten voor inzameling en recycling te betalen. Zo realiseren zij, namens het bedrijfsleven, de wettelijke recycledoelstellingen.

Voor wie geldt de afdracht?
De afdracht geldt voor iedere eindgebruiker die afzonderlijk meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen per jaar op de Nederlandse markt brengt.

Er geldt echter een uitzondering betreffende de verkooppuntverpakkingen. Per 1 januari 2023 is de verantwoording met betrekking tot de afdracht voor de verkooppuntverpakking verschoven naar de producent en/ of importeur. Mits niet bedrukt met logo en / of NAW-gegevens. In het geval een verkooppuntverpakking bedrukt is met logo en / of NAW-gegevens blijft de verantwoording bij degene die het artikel op de markt zet.

Wat geldt als een verpakking?
Een verpakking is pas een verpakking als deze als verpakking wordt gebruikt. Namelijk alle producten die kunnen worden gebruikt voor het insluiten, beschermen, verladen, afleveren of aanbieden van andere producten. Zie ook de verpakkingencatalogus van het Afvalfonds. Bent u een importeur of producent van bijvoorbeeld dozen, dan tellen deze pas mee als er iets ingestopt wordt. Voor die tijd zijn het eindproducten en dus geen verpakking. Ook logistieke hulpmiddelen en exoten zijn uitgezonderd van de Afvalbeheersbijdrage.

Wat zijn Verkooppuntverpakkingen?
Verpakkingen die ter plaatse, op het moment van verkoop worden gevuld of aan een product worden toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan tasjes, zakjes, bakjes, drinkbekers, deksels of folies.

Om duidelijkheid te geven heeft het Afvalfonds voor 2023 een limitatieve lijst verkooppuntverpakkingen gemaakt. Deze lijst is bedoeld voor producenten en importeurs van lege verpakkingen.

Wat is een SUP-artikel?
Een SUP-artikel is sowieso een verkooppuntverpakking dat geheel of gedeeltelijk plastic bevat. Maar ook een koffiemelkcup die niet op het verkooppunt gevuld wordt of voorverpakte eenpersoonsportie’s, zoals sandwichverpakkingen vallen onder de SUP-regeling. Daarbij geldt dat ieder los deeltje gezien wordt als één SUP-eenheid en ook per SUP-eenheid afgerekend wordt. Een milkshakebeker met los deksel wordt bijvoorbeeld gezien als twee SUP-eenheden.

Wat houdt de SUP-opslag in?
Met de SUP-opslag wordt onder andere het opruimen van zwerfafval bekostigd. Het is een extra afdracht bovenop het reguliere materiaaltarief van de Afvalbeheersbijdrage. De SUP-opslag wordt berekend per 1.000 stuks verpakkingen dat op de markt gebracht wordt. De tarieven kunt u hier bekijken. Voor SUP-verpakkingen geldt er geen aangiftedrempel. Valt een artikel onder de SUP-regeling en is dit artikel ook een verkooppuntverpakking, dan dient hier ook Afvalbeheersbijdrage over te worden afgedragen en valt betreffend artikel niet onder de vrijstelling van 50.000 kg.